Technický dozor investora,
stavební dozor

Provádím technický dozor a stavební dozor. Mezi činnosti, které na stavbě provádím patří:

 • účast na předání staveniště;
 • kontrola kvality provedených prací;
 • kontrola postupu prací dle harmonogramu a jeho aktualizace;
 • pomoc při výberu dodavatele stavby;
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování protokolu z těchto kontrolních dnů;
 • kontrola fakturace zjišťovacím protokolem a kontrola provedených výkonů;
 • projednání smlouvy a dodatků ke smlouvě o dílo;
 • odsouhlasení technologických postupů;
 • dílčí přejímky díla;
 • dozor nad potřebnými zkouškami;
 • kontrola dokumentace skutečného provedení;
 • účast na předání stavby včetně sepsání protokolu o předání stavby a sepsání případných vad a nedodělku se stanoveným termínem odstranění;
 • účast při kolaudačním řízení nebo při závěrečné kontrole stavebního úřadu (záleží, jestli je stavba prováděna na základě stavebního povolení nebo na základě souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru);
 • dozor nad odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě;
 • hlídání ceny vs. kvalita odvedeného díla;
 • kontrola dodávek díla před jejich zakrytím.